Program studiów

Zajęcie będą prowadzone w 10 blokach tematycznych. Program studiów przewiduje 157 godzin zajęć dydaktycznych podzielonych na wykłady (57 godzin), ćwiczenia (32 godzin), laboratoria (68 godzin).

 

 • Wpływ struktury na właściwości substancji chemicznych
 • Podstawy oddziaływań międzycząsteczkowych
 • Podstawowe parametry chromatograficzne

 • Mechanizmy i czynniki wpływające na separację
 • Aparatura stosowana w chromatografii cieczowej
 • Podstawy chemiczne syntezy wypełnień
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów w chromatografii
 • Chromatografia cienkowarstwowa
 • Perspektywy rozwoju aparatury chromatograficznej

 • TLC
 • Separacja związków chiralnych
 • Porównanie faz stacjonarnych
 • Wykorzystanie HPLC/MS w analizie

 • Podstawy chromatografii gazowej
 • Czynniki wpływające na rozdzielanie w GC
 • Kierunki rozwoju GC/MS

 • Połączenie chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
 • Chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 • Budowa aparatury do elektroforezy
 • Mechanizmy i czynniki wpływające na proces rozdzielania
 • Odmiany kapilarnych technik elektromigracyjnych
 • Elektroforeza żelowa
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów w technikach elektromigracyjnych

 • Rozdzielanie związków wielkocząsteczkowych w żelu agarozowym
 • Elektroforeza żelowa białek
 • Optymalizacja warunków rozdzielania w CE

 • Pobieranie i przechowywanie próbek
 • Procedury przygotowania próbek do analizy
 • Zastosowanie technik ekstrakcji w przygotowaniu próbek
 • Nowoczesne techniki oczyszczania i zatężania analitów

 • Ekstrakcja do fazy stałej
 • Hydroliza próbki stałej i derywatyzacja otrzymanych analitów
 • Mikroekstrakcja do rozpuszczalnika

 • System jakości ISO
 • Dobra praktyka laboratoryjna (GLP)
 • Walidacja metod analitycznych i statystyczna analiza danych