Zasady rekrutacji

Wymagania wstępne

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, w szczególności kierunków chemicznych, biologicznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych oraz pokrewnych.

Kandydat na studia powinien złożyć następujące dokumenty:

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 trwa od 4 czerwca do 17 września 2018 roku
z przerwą 23.07-2018 – 24.08.2018.

Dokumenty można składać osobiście lub listownie do kierownika studiów podyplomowych:

Grażyna Chwatko
Katedra Chemii Środowiska
ul. Pomorska 163/165, 90-236 Łódź
Z dopiskiem „Studia podyplomowe chromatografia”