Zasady rekrutacji

Wymagania wstępne

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, w szczególności kierunków chemicznych, biologicznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych oraz pokrewnych.

Kandydat na studia powinien złożyć następujące dokumenty:

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa od 25 maja do 18 września 2017 roku
z przerwą 17.07-2017 – 25.08.2017.

Dokumenty można składać osobiście lub listownie do kierownika studiów podyplomowych:

Grażyna Chwatko
Katedra Chemii Środowiska
ul. Pomorska 163/165, 90-236 Łódź
Z dopiskiem „Studia podyplomowe chromatografia”